Cos de cumparaturi

0 produs(e) - 0,00 RON
Cosul tau este gol!

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

GHID INFORMATIV

GHID

 

pentru exercitarea drepturilor de catre persoanele ale caror

date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul S.C. Media Quest s.r.l.

 

 

S.C. Media Quest s.r.l. prelucreaza date cu caracter personal in scopul vanzarilor on-line, notificat la Autoritatea nationala de supraveghere cu nr. 255273300388

 

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate si/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse intr-un asemenea sistem.

 

*Legea nr.238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate in domeniul ordinii publice. (*paragraful este mentionat numai de catre operatorii carora le sunt aplicabile dispozitiile legii).

 

Date cu caracter personal: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Operator de date cu caracter personal poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat intr-un act normativ.

 

Autoritatea nationala de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in Bucuresti str. Olari, nr.32, Sector 3, autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, precum si fata de orice persoana fizica sau juridica.

 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevazute in mod expres:

 

• dreptul la informare - art.12;

• dreptul de acces la date – art.13;

• dreptul de interventie asupra datelor – art.14;

• dreptul de opozitie – art.15;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;

• dreptul de a se adresa justitiei – art.18.

 

Informarea persoanei vizate este reglementata prin art.12 din Legea nr. 677/2001.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

 • scopul in care se face prelucrarea datelor;

 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate.

Dreptul de acces la date este prevazut in art.13 din Legea nr. 677/2001.

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a inainta plangere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor este reglementat prin art.14 din Legea nr. 677/2001.

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de opozitie este prevazut la art.15 din Legea nr. 677/2001.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale este reglementat prin art.17 din Legea nr.677/2001.

 

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

 

Dreptul de a se adresa justitiei este prevazut la art.18 din Legea nr. 677/2001.

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr.677/2001, care le-au fost incalcate.

 

Atentie: exceptiile privind exercitarea dreptului de informare, dreptului de acces la date, dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie sunt prevazute la art.16 din Legea nr.677/2001 si vizeaza limitarea exercitiului acestor drepturi in cazul prelucrarilor si transferului de date cu caracter personal, efectuate in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, daca prin aplicarea dispozitiilor care reglementeaza modul de exercitare a drepturilor de referinta este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.

 

 

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate in cadrul S.C. Media Quest s.r.l. puteti transmite o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa Str. Slt. Ionescu Gheroghe 2A, 042039 Bucuresti, Sector 4 sau o puteti depune personal la aceasta adresa.

 

S.C. Media Quest s.r.l., in calitate de operator de date cu caracter personal este obligat/a sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Exercitarea dreptului de acces este gratuita pentru o singura solicitare in cursul unui an.

 

In vederea apararii drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari efectuate in cadrul .....(se mentioneaza institutia), pot inainta plangere catre Autoritatea Nationala de Supravaghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti, cod postal 024057, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la

numarul de telefon: 021.332.24.21

e-mail: contact@media-quest.ro

 

 

 

 

MODEL

 

 

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

 

 

Catre

........(se mentioneaza institutia)

.................... (adresa)

 

 

 

Subsemnatul/a (numele si prenumele) ........................................................................

cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),................................., in temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va solicit sa-mi comunicati daca datele mele cu caracter personal au fost prelucrate de catre institutia dumneavostra.

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru a primi informatiile solicitate in baza Legii nr. 677/2001.

(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................

 

 

 

 

 

DATA

SEMNATURA

 

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

 

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE INTERVENTIE

 

Catre

........(se mentioneaza institutia)

.................... (adresa)

 

 

 

 

Subsemnatul/a (numele si prenumele) ........................................................................

cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),................................., in temeiul art. 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rog sa dispuneti masurile legale pentru rectificarea/actualizarea/blocarea/stergerea/transformarea in date anonime (se subliniaza varianta corespunzatoare) a urmatoarelor date cu caracter personal care ma privesc ........................ (se enumera datele respective), pentru urmatoarele motive: au fost prelucrate ilegal/sunt incomplete/inexacte. / intrucat nu a notificat tertilor (se precizeaza care sunt acestia, in masura in care se cunoaste identitatea lor)....................................... carora le-au fost dezvaluite datele mele personale rectificarea/actualizarea/blocarea/stegerea/trasformarea in date anonime (se subliniaza varianta corespunzatoare) a urmatoarelor date cu caracter personal.................. (se enumera datele respective). / (alte motive legate de exercitarea dreptului de interventie)....................................................................

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru respectarea dreptului de interventie prevazut de Legea nr. 677/2001.

(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................
(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................

 

 

 

DATA

SEMNATURA

 

 

 

 

 

 

MODEL

 

 

 

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE

 

 

Catre

........(se mentioneaza institutia)

.................... (adresa)

 

 

 

Subsemnatul/a (numele si prenumele) ........................................................................

cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),................................., in temeiul art. 15 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rog sa dispuneti masurile legale pentru incetarea prelucrarii urmatoarelor date cu caracter personal care ma privesc (se enumera datele respective).................................................., cererea fiind intemeiata pentru urmatoarele motive legitime, dupa cum urmeaza:..................................... /, sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, conform .................................. (se mentioneaza actul doveditor), /(alte motive legate de exercitarea dreptului de opozitie)......................................

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru respectarea dreptului de opozitie prevazut de Legea nr. 677/2001.
(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.
(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia).....................................................................................

(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:..................................................................................................................

 

 

 

 

DATA

SEMNATURA

 

 

 

 

 

MODEL

 

 

 

PLANGERE

Catre,

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti

 

 

Subsemnatul/a (numele si prenumele)............................................................. ........................................................................cu domiciliul/resedinta in.................................. str. ......................... nr. ..... bl. ..... sc. .... ap. ....., judetul/ sectorul....................... CNP........................... telefon ........................., adresa de e-mail (optional),................................., in temeiul art. 25 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va aduc la cunostinta urmatoarele: (numele/denumirea operatorului),............................................... cu domiciliul/sediul in......................................a prelucrat ilegal datele mele personale (se enumera datele respective),................................... in urmatoarele imprejurari:.................................... (se descrie situatia considerata de petent ca fiind o incalcare a Legii nr. 677/2001).

Declar pe proprie raspundere ca obiectul prezentei plangeri nu face obiectul unei actiuni in justitie.Precizez ca m-am adresat in prealabil operatorului cu scrisoarea din data de ........................ *, insa nu am primit un raspuns/raspunsul primit nu il consider satisfacator din urmatoarele motive:............................................................................(se alege varianta corespunzatoare).
In dovedirea celor afirmate depun, in copie, urmatoarele acte: ................................(se vor anexa inclusiv copii dupa scrisoarea trimisa operatorului si dupa raspunsul primit, dupa caz).

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru apararea drepturilor ce imi sunt recunoscute in baza Legii nr. 677/2001.

(optional) Doresc ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei plangeri sa nu fie facute publice.

(optional) Plangerea este depusa prin reprezentant (se vor mentiona datele de identificare ale acestuia)....................................................................
(optional) Doresc ca informatiile sa imi fie comunicate la urmatoarea adresa:.......................................................................

 

 

DATA

SEMNATURA

 

 

* Persoana vizata trebuie sa se adreseze operatorului cu 15 zile inainte de a depune plangere la autoritatea de supraveghere. Plangerea poate fi adresata in lipsa parcurgerii procedurii prealabile numai in cazul in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, aspect care trebuie justificat si dovedit de petent, la data depunerii plangerii la autoritatea de supraveghere.

Designed by EvoWebs